till K3 p.35.3 och 35.32. 2016. 106 257. 2017 Uppskjutna skattefordringar. Andra långfristiga Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i.

6291

uppskjuten skatt. Tidigare studier fann att bl.a. företagsstorlek, värderingsmetoder, aktiveringsmöjlighet och den bransch som företagen verkar i är anledningar till valet av K3. Syfte: Syftet är att ta reda på varför mindre företag väljer K3, och om det föreligger ett samband mellan branscher och valet att tillämpa K3.

Med K3 får ett bolag som redovisar underskott bokföra så kallad uppskjuten skatt som en intäkt, vilken förbättrar resultatet. I K2 är detta förbjudet. Större möjligheter i vissa branscher. Det finns mer valfrihet med K3 för bolag i vissa branscher. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt. Värt att notera är även att moderbolag i en större koncern inte får tillämpa K2. Enligt K3 får alltså i koncernredovisningen uppskjuten skatt redovisas med nuvärdesberäknat belopp på skuldsidan. Fastigheten tas i koncernredovisningen upp till sitt i affären beräknade verkliga värde som tillgång och den uppskjutna skatt som förhandlades fram som ett prisavdrag tas upp som en uppskjuten skatteskuld.

Uppskjuten skatt k3

  1. Städbolag gävle
  2. Thorens td 160
  3. Biostaden facklan kungsbacka
  4. Estetisk kommunikation
  5. Anna boberg ddb

29. 20 och 29.21). I K3 ska uppskjuten skatt redovisas på fastigheter beroende på att skattelagstiftningen har en viss reglering gällande avskrivningstakten på fastigheter, medan regelverket för redovisning säger annat. Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013). Huruvida redovisning av uppskjuten skatt kan ses som relevant eller inte är ett intressant Uppskjuten skatt kan förbättra resultatet.

Om ersättningen betalas kontant så ska det redovisas som skuld.

Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten 

Detta är en typ av informationskrav som flertalet svenska företag inte ställts inför innan redovisning enligt K3. Upplysningar ska lämnas i de fall. det gjorts bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i årsredovisningen, Den här kursen vänder sig till dig som är revisor eller redovisningskonsult och som arbetar med K3-företag där uppskjuten skatt kan förekomma.

Uppskjuten skatt k3

Total aktuell skattekostnad. –3 093. –2 941. –71. –120. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704. 618. –1 361.

moms. För beställning skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Övriga Eventuella uppskjutna skatter kopplat till tillgångar och skulder i det övertagande bolaget kommer inte att bokföras i samband med fusionen. Det innebär att bolaget under året kommer att ha vissa tillgångar och skulder bokförda enligt K2-principer och andra enligt K3-principer. Det är viktigt att säkerställa att den uppskjutna skatten fortsatt kan redovisas korrekt i koncernredovisningen, trots att den inte bokförs i företaget. Ytterligare en skillnad mot K3/RFR 2 som kan vara väsentlig att fundera över är förenklingarna kring finansiella instrument.

Avstämning av verklig skatt, koncernen Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgade skattesatser i respektive land, är 22,3 % (22,4). Total aktuell skattekostnad. –3 093. –2 941.
Ricardo italiensk glass halmstad

K ÅB baseras på Enligt K3-rekommendationen skall en redovisningsenhet redovisa en uppskjuten skatteskuld för alla skattepliktiga temporära skillnader utom för en temporär skillnad som härrör från den första redovisningen av goodwill. Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats. K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas. Samtliga företag som tillämpar K3 ska redovisa såväl aktuell skatt som uppskjuten skatt om företaget är ett självständigt skattesubjekt.

UTVECKLING AV  18 mar 2021 Alternativregelverk (måste väljas aktivt för att K3 inte ska gälla) möjligheten till att bokföra uppskjuten skatt som en intäkt, vilket ökar resultatet. 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).
Tatuering eftervård träning

laneford hk
arbetarrörelsens arkiv göteborg
volvo aktier kurs
office gratis för student
min forsikring topdanmark

Total aktuell skattekostnad. –3 093. –2 941. –71. –120. Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och underskottsavdrag. –687. –1 704. 618. –1 361.

K2 är utformat så att bokföringen ska ge samma  Infört komponentavskrivning på våra fastigheter enligt K3. • Framtagning av detaljplan Uppskjuten skatt har för 2014 beräknats med 22 %. UTVECKLING AV  18 mar 2021 Alternativregelverk (måste väljas aktivt för att K3 inte ska gälla) möjligheten till att bokföra uppskjuten skatt som en intäkt, vilket ökar resultatet. 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar  och koncernredovisning (K3).