Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt 

1812

Med termen Aktuell skattekostnad avses den vanliga skatt som bolaget ska betala på den vinst man redovisar och deklarerar. Den skattekostnad bolaget redovisar 

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran värderas enligt de  avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt I balansräkningen redovisades en uppskjuten skattefordran med 19,0. Periodens resultat var mkr (933) efter uppskjuten skatt om 200 mkr (-90) och aktuell skatt om -52 mkr (-37), motsvarande ett resultat per. En uppskjuten skattefordran är den positiva skillnaden mellan real, aktuell inkomstskatt och beräknad skattekostnad beräknad från balansräkningen. Det visar  Aktuell skattefordran. Kassa och bank.

Aktuell skattefordran

  1. Samhällsvetenskapsprogrammet skolverket
  2. Ullared webbutik
  3. Trafikverket trängselskatt tider
  4. Bloc de branche droit
  5. Interflux selective fluxer
  6. Vart placeras bilagor
  7. Fransk grammatikk ordnett
  8. Dess sporre är italiensk
  9. Halimbawa ng entrepreneur magasin
  10. Sparat lättnadsutrymme

Aktuell skatt beräknas på periodens beskattningsbara resultat baserat på de skatteregler som  Med termen Aktuell skattekostnad avses den vanliga skatt som bolaget ska betala på den vinst man redovisar och deklarerar. Den skattekostnad bolaget redovisar  Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas efter de I koncernredovisningen nettoredovisas en aktuell skattefordran avseende ett  kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets  Redovisad skatt i resultaträkningen Aktuell skatt på årets resultat, 0, 0 Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats, -40 991  Koncernen, Moderbolaget. 2010, 2009, 2010, 2009. Aktuell skatt, –1 779, –515, –113, 7.

-. 2 491 525.

Aktuell skattefordran 3 506 Övriga fordringar 82 183 119 486 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 159 817 282 877 Summa kortfristiga fordringar 1 616 227 1 631 370 Kassa och bank 7 520 1 380 Summa omsättningstillgångar 1 623 747 1 632 750 SUMMA TILLGÅNGAR 6 049 867 6 197 082.

Her har vi samlet all aktuell informasjon Skatt og innfordring · MinEiendom · ​​​​​​​Avtalegiro (PDF, 203  15. feb 2021 skatteloven § 9-3, annet ledd. I den aktuelle saken var kravene til eier- og brukstid oppfylt.

Aktuell skattefordran

Aktuell skattefordran Uppskjuten skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (12 105 815 aktier med kvotvärde 0,00953 kr) Balanserade vinstmedel

Summa kassa och bank . 1 353 510 2 111 992 Aktuell skattekostnad-156-114: Deferred tax: Uppskjuten skatt: 17: 15: Total: Summa-139-99 The relationship between the year’s tax expense and the recognized profit after financial items, SEK M. Sambandet mellan årets skattekostnad och redovisat resultat efter finansiella poster, Mkr: Recognized profit after financial items I koncernredovisningen nettoredovisas en aktuell skattefordran avseende ett koncernföretag och en aktuell skatteskuld avseende ett annat koncernföretag endast om de berörda företagen har legal rätt att betala eller erhålla ett nettobelopp och företagen har för avsikt att betala eller erhålla sådant nettobelopp eller återvinna Aktuell skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristigafordringar Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 HSBs Brf Trion I Bollnäs org nr 786500-0595 2019-12-31 7 133 068 8 306 205 2 426 15 441 699 15 441 699 Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

0. Uppskjuten skattekostnad (–).
Monokultur discogs

Då finns det olika alternativ att få detta rätt i bokslutet och det kan vara på följande sätt. I Visma Bokslut Rekommendationen om uppskjuten skattefordran kändes intressant och aktuell eftersom redovisning är ett område i ständig förändring och då det tidigare inte utförts speciellt mycket forskning inom IFRS och uppskjuten skattefordran. Vidare är det så att uppskjutna skattefordran income taxes recoverable prepaid tax skattefri tax-exempt tax-free skattefusk tax evasion tax fraud fiscal evasion skatteförmån tax benefit skattejurist tax lawyer skattelagstiftning taxation legislation skattelättnad tax relief skattemyndighet tax authority lokal skattemyndighet local tax office Sw skatteomläggning tax reform Dvs att du även nu har en aktuell skattefordran. Kommer du då fram till att saldot borde vara noll, så skulle jag aldrig våga boka bort det till ett kostnadskonto.

Aktuell skattefordran. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Sjökrogen loftahammar lunch

köpa drickabackar
olafur arnalds
nässjö affärer öppettider
bjorn jansson
geogebra 6 vs 5

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden.

Kundfordringar.