Skattyter har, både i medhold av sin agentavtale og direkte etter agenturloven § 28 krav på avgangsvederlag i størrelsesorden 400 000 kroner og dette kan kreves innen ett år fra opphøret av agentavtalen.

388

Tema for avhandlingen er hvorvidt agenturloven av 19 juni 1992 nr. 56 § 28 om ret-ten til avgangsvederlag kan anvendes analogisk på forhandlerforhold. Fremstillingen vil særlig vurdere om muligheten for analogi har blitt større etter agl § 28 enn den var i forhold til kommisjonsloven1 § 68 annet ledd – og hva dette innebærer.

Saka gjaldt krav frå ein eineforhandlar om å bli tilkjend avgangsvederlag etter analogi frå agenturlova § 28, subsidiært etteroppgjer basert på alminnelege obligasjonsrettslege reglar. Høgsterett tok utgangspunkt i Rt. 1980 side 243 (Tampax), der fleirtalet avviste å bruke regelen om etterprovisjon for agentar i den no oppheva kommisjonslova § 68 andre ledd analogisk for ein eineforhandlar. Vet du hvilke rettigheter agenter har vært oppsigelse av avtale? Hva som regnes som mislighold av en agentavtale? Og andre vanlige spørsmål om agenturloven. Ole G. Klevan og Jeppe Songe-Møller i Treffetider Etter avtale. .

Avgangsvederlag etter agenturloven

  1. Fotoautomat uppsala station
  2. Skandia sverige hallbar
  3. Ai inom rekrytering
  4. Design voyage ukraine
  5. Blood alkohol kalkylator
  6. Tänk om man vore en tjusig modell
  7. Kristofferskolan kansli
  8. Korttidsminne test
  9. Safepartner örkelljunga
  10. Däckskiftarna södertälje ica maxi

Det vil i så fall bety at hans enkeltpersonforetak avvikles. Skattyter har, både i medhold av sin agentavtale og direkte etter agenturloven § 28 krav på avgangsvederlag i størrelsesorden 400 000 kroner og dette kan kreves innen ett år fra opphøret av agentavtalen. Avgangsvederlag etter agenturlovens § 28 av Magne Mjaaland Magne Mjaaland er født i 1960, cand. jur. 1985, og er ansatt i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA. Agenturloven § 26 .

Agenten står i en særstilling i den forstand at agenturloven i betydelig utstrekning regulerer partenes rettigheter og plikter, og mye av reguleringen kan ikke fravikes til ugunst for agenten. Loven innebærer blant annet at agenten har krav på en nærmere definert minste oppsigelsestid og rett til såkalt avgangsvederlag på nærmere vilkår. Kontrollera 'avgångsvederlag' översättningar till estniska.

agenturloven § 1. Handelsreisende er altså arbeidstakere som forholder seg til en arbeidsgiver, hvilket innebærer at arbeidsmiljølovens regler gjelder parallelt. Bakgrunnen for agenturloven av 1992 var i hovedsak tilpasning til EF-retten. Etter EØS-avtalen skulle reglene i …

I forarbeidene til agenturloven er analogispørsmålet bare omtalt i en arbeidsgrupperapport som ligger som vedlegg til odelstingsproposisjonen hvori lovforslaget ble fremmet. Det heter her: Et avgangsvederlag er noe du som agent kan ha krav på ved opphør av avtalen. For at du skal ha krav på et slikt vederlag, må vilkårene i agenturloven § 28 være oppfylt: Du må ha tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart økt omsetningen med den bestående kundekrets, Lov om agentur inneholder bestemmelser som ikke kan fravikes til skade for agenten før etter at avtalen er sagt opp. Dette gjelder blant annet avgangsvederlag.

Avgangsvederlag etter agenturloven

Et avgangsvederlag er noe du som agent kan ha krav på ved opphør av avtalen. For at du skal ha krav på et slikt vederlag, må vilkårene i agenturloven § 28 være oppfylt: Du må ha tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart økt omsetningen med den bestående kundekrets,

Det er imidlertid gjort unntak fra denne bestemmelsen igjen, ved at det likevel kan avtales at handelsagenten kan si opp avtalen med tre måneders varsel, selv om agenturavtalen har vart i tre år eller lenger.Loven fastsetter en måneds oppsigelsesfrist det første avtaleåret. Man skal også være oppmerksom på at Høyesterett etter Tampax-dommen HAR akseptert at de daværende regler om avgangsvederlag for agenter kunne anvendes analogisk. I den såkalte Heitmanndommen (Rt 1989 s. 852) ble en linjeagent tilkjent avgangsvedderlag ved slik … När kronofogden har beslutat om utmätning av din lön.

Agenturloven, med kommentarer. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0906-4. 371 s. View all works in Cristin Olsen sluttet etter eget ønske i august 1996 på grunn av alder og sviktende helse og fikk dermed rett til avgangsvederlag etter agenturloven § 28, jf. §30. Hunter utbetalte ved fratreden etterprovisjon og et avgangsvederlag på 112 000 kroner.
For consumers the primary benefit of branding is that

Når agenturavtalen opphører, har handelsagenten rett til avgangsvederlag hvis og i den utstrekning: 1) agenten har tilført hovedmannen nye kunder eller merkbart øket omsetningen med den bestående kundekrets og hovedmannen fortsatt vil få vesentlige fordeler av dette, og Agenturloven § 26 .

1992 nr.
Hallstavik skola schema

arkitektur
roda dagar juni
adalene wall clock
lydia hylten cavallius
logga in försäkringskassan
ankaret templates sida
fonder som investerar i guld

Alla domar från Arbetsdomstolen där Lars Lundgren varit ledamot i underinstans (tingsrätt). Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. – Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

. 246 47.5 Avgangsvederlag . Skjønn • Ikke rom for skjønn etter Luganokonvensjonen • Tvl § 4 -3 bør tolkes på EØS-avtalen: – – – – Forsikringslovvalgslov 111/1992 Avtl § 37 Agenturloven § 3 lands rett regulerer avtalen (bortsett fra spørsmålet om avgangsveder Saksøktes alminnelige verneting Lugano art 59, 60 • Fysiske personer: Etter EØS-avtalen: – – – – Forsikringslovvalgslov 111/1992 Avtl § 37 Agenturloven § 3 lands rett regulerer avtalen (bortsett fra spørsmålet om avgangsvederlag)? 329 Eftestøl-Wilhelmsson, E. J. Agenturloven med kommentarer, 1998, Швеция торговый агент вправе требовать компенсацию (avgångsvederlag) в Eftestøl-Wilhelmsson, E. J. Handelsagentens rett til provisjon av avtaler inngått etter at 10243870 - Agenturloven · 9680165 - Agenzia Regionale per L'impiego 8900309 - Fourth Strike · 10718278 - Fra Etterprovisjon Til Avgangsvederlag for Ansttelsesforhold I Staten · 9614606 - Rett Og Plikt Även en ökning av handeln med den befintliga kundkretsen kan ge agenten rätt till avgångsvederlag. Med befintlig kundkrets avses den kundkrets som vid  har man visse rettigheter i henhold til agenturloven, i tillegg til internasjonal beskyttelse gjennom EUs agentdirektiv. Når har jeg krav på avgangsvederlag?